Zeoplon

Zeoplon® łączy w sobie cechy wapna nawozowego oraz naturalnego minerału z grupy zeolitów. Produkt ten jest otrzymywany w wyniku prażenia i rozdrabniania, skały naturalnego pochodzenia pozyskiwanej mechanicznie ze złoża geologicznego opoki lekkiej. Skała ta to wapienno-krzemionkowa opoka charakteryzująca się podwyższoną zawartością wapnia (przekraczająca często 40% CaO) oraz bardzo wysoką porowatością.

My photo

Zeoplon® wykazuje znaczącą zawartość strukturalnej krzemionki (ok. 36% SiO2) odkładającej się w złożu geologicznym w postaci osadu obumarłych okrzemek, gąbek krzemionkowych itp. W wyniku procesu rozdrabniania i prażenia skały wzrasta reaktywność wapnia zawartego w nawozie, jednak Zeoplon® nie wykazuje negatywnych cech wapna palonego w procesie odkwaszania gleb. Aktywny wapń uruchamia się z nawozu i wchodzi w reakcję z glebami stosunkowo wolno nie powodując charakterystycznych objawów ich czasowego przewapnowania. W związku z czym nadaje się do stosowania na glebach bardzo lekkich i lekkich, gdzie wapna palonego tlenkowego się nie zaleca z uwagi na jego uboczny – szkodliwy wpływ na właściwości gleby i rośliny.

Zeoplon® jako wapno nawozowe

 

Zgodnie z opinią IUNG-PIB w Puławach Zeoplon® zawiera co najmniej 35% CaO (zawartość gwarantowana przez producenta – Tabela 1), może być traktowany jako odmiana 06 wapna nawozowego niezawierającego magnezu i używany do odkwaszania gleb kwaśnych.

 

Badane zawartości składników i cechy fizykochemiczne nawozuWynik badaniaWymagania jakościowe zgodnie z prawem
Zawartość wapniaw przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO),41,4 ± 2,9% (m/m)co najmniej 35
Odsiew na sicie o wymiarze boku oczek kwadratowych 2mm (odsiew na sucho)51,6 ± 0,6 % (m/m)-
Przesiew przez sito o wymiarze boku oczek kwadratowych 0,5 mm (przesiew na sucho)30,7 ± 0,4 % (m/m)-
Zawartość kadmu (Cd)<2,4 mg Cd na kg tlenku wapnia (CaO)najwyżej 8 mg Cd na kg tlenku wapnia (CaO)
Zawartość ołowiu (Pb)<12,1 mg Pb na kg tlenku wapnia (CaO)najwyżej 200 mg Pb na kg tlenku wapnia (CaO)

Tabela 1

 

Zawiera także znacznie mniej niż przewidują dopuszczalne normy metali ciężkich kadmu i ołowiu. Zeoplon® może być stosowany na wszystkie gleby wymagające wapnowania oraz pod wszystkie rośliny uprawne niewymagające do swego rozwoju odczynu kwaśnego gleby. Jako wapno nawozowe odmiany 06 może być stosowany w powszechnie zalecanych dawkach (Tabela 2)

 

Kategoria glebyOdczyn gleby – przedziały pH
Bardzo kwaśnyKwaśnyLekko kwaśny
< 4,14,1-4,54,6-5,05,1-5,55,6-6,06,1-6,5
Bardzo lekka8,07,24,54,02,0
Lekka8,56,55,04,52,5
Średnia9,06,55,04,52,5
Ciężka9,06,55,55,02,5

Tabela 2

Zeoplon® jako środek poprawiający właściwości gleby

 

Zeoplon® to nawóz o specyficznych właściwościach:

  • zwiększa zdolności retencyjne wody w glebie;
  • niweluje zasolenie gleby;
  • wiąże szkodliwe substancje obecne w glebie (np. herbicydy, metale ciężkie

Zeoplon® obok zdolności odkwaszających jest także środkiem polepszającym właściwości gleby oraz przeciwdziałającym negatywnemu działaniu szkodliwych substancji chemicznych. Ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, dużą porowatość oraz zdolności do wiązania wody i innych czynników chemicznych może być wykorzystywany do poprawy właściwości fizykochemicznych gleby. Szczególnie bardzo duża pojemność wodna jest cenną cechą zeoplonu (produkt ten jest w stanie związać ok. 750l wody / 1m3 nawozu, czyli ponad dwukrotnie więcej od ciężkich gleb). Przy czym związana przez ten produkt woda jest w znacznej części dostępna dla roślin.

Zeoplon® można stosować pod większość roślin uprawnych w celu poprawy pojemności wodnej i innych właściwości gleb. Rozsiewać go powierzchniowo za pomocą rozsiewacza lub ręcznie z zachowaniem zasad BHP. Przykładowe techniki wysiewu zeoplonu:

  • na glebach bardzo lekkich i lekkich stosować Zeoplon® na całą powierzchnię pól uprawnych mieszając z warstwą 5-8cm gleby w jednorazowych dawkach nawozu brutto 4-8 t/ha pod większość roślin uprawnych (nie stosować pod rośliny wymagające do rozwoju kwaśnego odczynu gleby);
  • na użytki zielone stosować Zeoplon® powierzchniowo po siewie roślin lub mieszając z 5-8cm warstwą gleby przed ich siewem w dawkach nawozu brutto 3-6t/ha;
  • na polach o dużej zmienności glebowej lub wykazujących lokalnie skażenie gleby (herbicydy) stosować Zeoplon®powierzchniowo w wyodrębnionych obrębach pola, dawkę dostosować do obsiewanej powierzchni, nie przekraczając w miejscach obsiewanych 10t/1ha nawozu brutto;
  • na trwałych plantacjach stosować Zeoplon® lokalnie w pobliżu roślin, rzędowo, pasowo lub gniazdowo, dawkę zeoplonunależy dostosować do warunków polowych (nie stosować pod rośliny wymagające do rozwoju kwaśnego odczynu gleby);

 

Perspektywiczne zastosowanie zeoplonu

 

Zeoplon® może znaleźć zastosowanie w uprawie roślin pod osłonami w warunkach intensywnego nawożenia i nawadniania. Może być wykorzystywany jako dodatek do podłoża lub jako czynnik zwiększający pojemność wodną gleb pod tunelami. Szczegółowe zalecenia w tym zakresie nie zostały jednak jeszcze opracowane w związku z czym wykorzystanie produktu w tym zakresie może być realizowane przez klienta na własną odpowiedzialność.